ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Koduteenus


TARTU LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tartu

19. aprill 2012. a. nr   66
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus KaldaMäärus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lg 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus sätestab Tartu linna asutuse Päevakeskus Kalda (edaspidi päevakeskus) poolt osutatavate koduteenuste loetelu ja nende osutamise tingimused ning korra.

(2) Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ning asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.

§ 2. Koduteenuse osutamise tingimused

(1) Koduteenuseid osutatakse isikule:
1) kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tartu linnas või
2) kelle tegelik elukoht on Tartu linnas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades koduteenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega ja
3) kellel on tulenevalt tervislikust seisundist, funktsioonihäirest ja elukeskkonnast tingitud kõrvalabi- või hooldusvajadus ja/või
4) kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on häiritud ja
5) kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle ülalpidamiskohustusega lähedased ei saa oma kohustusi  täita (viibib väljaspool omavalitsusüksuse territooriumi, viibib kinnipidamisasutuses vms) ja
6) kelle üle ei ole seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 282 sätestatud täisealise isiku hooldust.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele võib osutada koduteenuseid tasu eest.

§ 3. Koduteenused

(1) Koduteenused jagunevad koduabi ja hooldusabi teenusteks.

(2) Koduabi teenused on:
1) toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast;
2) abistamine majapidamistoimingutes abistatavale isikule kuuluvate vahenditega;
3) abistamine väljaspool eluruumi tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

(3) Hooldusabi teenused on kõrge abivajadusega isikute abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.

§ 4. Koduteenuse määramise taotlemine

(1) Koduteenuse taotlemiseks esitatakse taotlus ja taotluses toodud andmeid tõendavad dokumendid isiku elukohajärgse päevakeskuse piirkonna inspektorile (edaspidi piirkonna inspektor).

(2) Taotluse vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

§ 5. Koduteenuse vajaduse hindamine

(1) Koduteenuse määramise vajaduse teeb piirkonna inspektor kindlaks hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testidega (edaspidi hindamismetoodika) isiku elukohas.

(2) Hindamismetoodika kinnitab sotsiaalabi osakond korraldusega.

(3) Koduteenuse vajaduse olemasolul koostab piirkonna inspektor hooldusplaani, millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja sagedus, hooldustöötaja ja teiste taotlejat abistavate isikute poolt osutatavad abistamistoimingud.

(4) Hooldusplaani vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

(5) Piirkonna inspektor teeb korduvhindamise (sh muudab vajadusel hooldusplaani) lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

§ 6. Koduteenuse määramine

(1) Koduteenuse määramise otsustab päevakeskuse juhataja lepingu sõlmimisega hiljemalt 1 kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Lepingu lahutamatuks osaks on hooldusplaan.

(2) Lepingu vormi kinnitab päevakeskuse juhataja käskkirjaga.

(3) Koduteenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat hiljemalt 1 kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 7. Koduteenuse osutamine

(1) Piirkonna inspektor avab koduteenuse saaja elukohas hoolduspäeviku, mis kajastab:
1)  hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
2)  koduteenuse saaja rahalisi tehinguid;
3)  koduteenuse saaja erakorraliste olukordade kirjeldusi.

(2) Lõikes 1 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjaga.

§ 8. Koduteenuse osutamise lõpetamine

Koduteenuse osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
1) teenuse saaja soovil;
2) teenuse saaja kõrvalabi või hooldusvajaduse vähenemisel;
3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
4) kui teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise;
5) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
6) teenuse saaja surma korral.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2012. a.


Triin Anette Kaasik
Aseesimees esimehe ülesannetes


  Päevakeskus Kalda