ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Põhimäärus


TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

15. märts 2012. a. nr  346
Päevakeskus Kalda põhimäärus

Põhimäärus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 35 lg 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 17 lg 4 ning Tartu Linnavolikogu 16.02.2012. a määrusega nr 57 kehtestatud „Tartu linna põhimäärus“ § 47 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus Päevakeskus Kalda (edaspidi päevakeskus) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus.

§ 2. Päevakeskuse tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded

(1) Päevakeskuse tegevuse eesmärk on:
1) eaka ja/või puudega isiku toimetuleku toetamine tema eluruumis igapäevaeluks vajalike tegevuste korraldamisel ning abistamine asjaajamisel väljaspool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek;
2) eakale ja/või puudega isikule huvialase tegevuse ja suhtlemisvõimaluste loomine.

(2) Päevakeskuse põhiülesanneteks on:
1) koduteenuste ja muude koduteenustega seotud teenuste osutamine;
2) huviringide, kultuuriürituste ja muu huvialase tegevuse korraldamine;
3) trükimeedia- ja internetikasutuse võimaldamine;
4) teabe levitamine päevakeskuse teenustest ning eakate ja puuetega inimeste hoolekandest.

§ 3. Päevakeskuse juhtimine

(1) Päevakeskuse tööd juhib juhataja. Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Töölepingu juhatajaga sõlmib, seda muudab, lõpetab ja ütleb üles sotsiaalabi osakonna juhataja.

(2) Päevakeskuse juhataja:
1) esindab päevakeskust suhetes teiste isikutega;
2) korraldab päevakeskuse tegevust ja tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise;
3) otsustab oma pädevuse piires päevakeskuse kasutuses oleva vara (sh rahalised vahendid), heaperemeheliku ning säästva valdamise, kasutamise ja käsutamise;
4) vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
5)  koostab päevakeskuse eelarve eelnõu;
6) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles päevakeskuse töötajatega töölepingud, tagab töötajate väljaõppe ja organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuste ajakava;
7) määrab päevakeskuse töötajate töötasu jm tasud;
8) kinnitab päevakeskuse töökorralduse reeglid, tagab töökorralduse reeglite, tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise;
9) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kirjalikke ning suulisi korraldusi;
10) korraldab statistilist arvestust ja esitab aruanded;
11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

(3) Päevakeskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

§ 4. Järelevalve

Järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse üle teevad linnavalitsuse sotsiaalabi osakond, linnakantselei sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.

§ 5. Päevakeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Päevakeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja linnavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 6. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20. novembri 1997. a otsuse nr 162  „Tartu linna asutuse Päevakeskus Kalda asutamine ja põhimääruse kinnitamine“ punkt 2.

(2) Põhimäärus jõustub 19. märtsil 2012. a.


Mihhail Lotman
Esimees


  Päevakeskus Kalda