ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine

TARTU LINNAVALITSUS
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

OTSUS

Tartu

05. aprill 2016. a. nr O-16-0032
Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tartu Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a määruse nr 19 "Volituste andmine linnavalitsuse osakonna juhatajale osakonna haldusalas tegutseva linnavalitsuse hallatava asutuse teenuse hinna kehtestamiseks", Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervihoiuosakonna juhataja

otsustab:

1. Kehtestada alates 25. aprillist 2016. a Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Päevakeskus Kalda teenuste hinnad järgmiselt:
1.1. maniküür 4,00 eurot;
1.2. pediküür 7,00 eurot.

2. Käesoleva otsuse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

3. Otsus jõustub 25. aprillil 2016. aastal.Sirje Kree
Juhataja


  Päevakeskus Kalda