ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Koduteenuste osutamise leping

Koduteenuste osutamise leping nr

Päevakeskus Kalda, Kaunase pst 22, Tartu, juhataja Annika Sõna isikus /edaspidi päevakeskus/, kes tegutseb põhimääruse alusel ja kodanik__________________ /edaspidi klient/, keda nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:

1.    Lepingu objekt
Lepingus lepivad Pooled kokku koduteenuste osutamise tingimused ja poolte kohustused ja õigused.

2.    Päevakeskuse kohustused ja õigused
2.1.    Päevakeskus kohustub kliendile osutama koduteenuseid alates ________________ kliendi kodus aadressil _________________________ ja väljaspool kodu Tartu linna piires.
2.2.    Koduteenuste määramiseks viib  päevakeskuse
sotsiaaltöötaja läbi hindamisintervjuu ja füüsilise ning vaimse võimekuse testi isiku elukohas. Hindamise järgselt koostatakse  hooldusplaan, millega määratakse kindlaks osutatavad koduteenused, nende maht ja sagedus, hooldustöötaja ja teiste taotlejat abistavate isikute poolt osutatavad abistamistoimingud.
2.3.    Päevakeskuse
sotsiaaltöötaja teostab korduvhindamise ja muudab vajadusel hooldusplaani lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
2.4.    Lepingu lahutamatuks osaks on hooldusplaan (lisa).
2.5.    Päevakeskuse
sotsiaaltöötaja määrab koduteenuste osutamiseks hooldustöötaja (d).
2.6.    Päevakeskuse
sotsiaaltöötaja avab kliendi elukohas hoolduspäeviku, mis kajastab:
1)      hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
2)  kliendi rahalisi tehinguid - hooldustöötaja märgib tehingu kuupäeva, kliendilt ettemaksuna saadud rahasumma, lisab ostuarve(d). Ostuarve puudumisel (näiteks turukaup) kirjutab hoolduspäevikusse  kaupade maksumuse;
3)     kliendi erakorraliste olukordade kirjeldusi;
4)    hoolduspäeviku kanded kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja allkirjadega;
5)    hoolduspäevik asub kliendi kodus.
2.7.    Hooldustöötaja on kohustatud teostama toiminguid vastavalt kliendi hooldusplaanile.
2.8.    Toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine toimub lähimast müügikohast.
2.9.    Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse
sotsiaaltöötajat hooldusplaani täitmisel tekkinud probleemidest ja kliendi tervise probleemidest.
2.10.    Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse
sotsiaaltöötajat varalistest suhetest kliendiga, mis ei ole seotud koduteenuse osutamisega.
2.11.    Päevakeskus lahendab kliendi ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused 10 päeva jooksul, arvates nende teada saamisest.
2.12.    Päevakeskuse
sotsiaaltöötaja kontrollib hooldustöötaja tegevust vahetult kliendi kodus.
2.13.    Päevakeskuse
sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja on kohustatud hoidma klienti puudutavat informatsiooni konfidentsiaalsena.

3.    Kliendi kohustused ja õigused
3.1.    Klient vastutab päevakeskusele esitatud andmete õigsuse eest, mis on vajalikud hoolekandeteenuste vajaduste hindamiseks, hoolduslepingu sõlmimiseks ning hooldusplaani tegemiseks.
3.2.    Klient kohustub koheselt teatama päevakeskuse
sotsiaaltöötajat hooldustöötajaga tekkinud lahkarvamusest.
3.3.    Klient on kohustatud suhtuma hoolikalt  hoolduspäevikusse, hoidma ning kindlustama selle säilimise. Klient on kohustatud säilitama hoolduspäevikut oma kodus 1 kuu vältel pärast  viimase sissekande tegemist.
3.4.    Klient on kohustatud andma hooldustöötajale külastuspäeval  toiduainete vms tellimuse ette  järgmiseks külastuspäevaks.
3.5.    Klient on kohustatud tellitud kaupade, vajalike teenustööde ja muude rahaliste tehingute korral tegema hooldustöötajale vajalikud rahalised ettemaksed.
3.6.    Kliendil on õigus nõuda täpset tasaarveldust nende rahaliste vahendite osas, mis ta tegi hooldustöötajale ettemaksena.
3.7.    Klient peab tagama hooldustöötajale ohutu töökeskkonna, kokkulepitud ajal sissepääsu ja soetama vajalikud töövahendid (koristus-, hooldus-, põetus- ja invatehnilised vahendid) koduteenuste osutamiseks.
3.8.    Klient on kohustatud vajadusel lubama putukate ja kahjurite tõrjet kliendi kodus.
3.9.    Klient aitab kaasa  koduteenuse osutamisele ja käitub hooldustöötajaga viisakalt ning väärikalt.
3.10.    Kliendil on õigus teatada igast hooldustöötaja eksimusest ja väärkäitumisest piirkonna
sotsiaaltöötajat.
3.11.    Kliendil on õigus austavale ja võrdsele kohtlemisele, õigus avaldada arvamust, esitada soove ja pretensioone.
3.12.    Kliendil on õigus keelduda teenustest ja muudest toimingutest.

4.    Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine
4.1.    Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise momendist mõlema poole poolt ja kehtib määratud ajaks __-__ /määramata ajaks.
4.2.    Käesolev leping lõpeb kliendi elama asumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile ja/või elama asumisel sotisaalhoolekande asutusse või kliendi surma korral.
4.3.    Päevakeskusel on õigus lõpetada käesolev leping teatades sellest kirjalikult järgmistel juhtudel:
4.3.1.  klient keeldub põhjendamatult käesolevas lepingus ettenähtud kohustuste täitmisest;
4.3.2. kliendi käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivne, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms.);
4.3.3. kliendi olukord on paranenud määral, mis võimaldab kliendi toimetuleku ilma koduteenuste osutamiseta või leitakse kliendile sobivamad hoolekandeteenused;
4.3.4. kliendi poolt ebaõigete andmete esitamise korral lepingu sõlmimisel;
4.4.    Kliendil on õigus üles öelda käesolev leping ennetähtaegselt  igal ajal.

5.    Muud tingimused
5.1.    Kõik käesoleva lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtuvad pooled kehtivatest seadustest, õigusaktidest, linnavolikogu ja linnavalitsuse määrustest.
5.1.1. Kliendi kaebused menetletakse vastavalt asutuses kehtestatud kaebuste ja ettepanekute töökorrale. Kaebuste ja ettepanekute töökord on kättesaadav paberkandjal
sotsiaaltöötaja juures kohapeal, loetav asutuse koduleheküljel ja asutuse stendil Kaunase pst. 22. Kliendil on õigus nõuda paberkandjal kaebuste ja ettepanekute töökorra koopiat.
5.2.    Päevakeskusel ei ole õigust anda käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi ja õigusi teistele isikutele ilma kliendi kirjaliku nõusolekuta.
5.3.    Lepingu pikendamisel võib poolte kokkuleppel muuta käesoleva lepingu tingimusi.
5.4.    Muudatused ja täiendused käesolevale lepingule vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ning kirjutatakse alla poolte poolt.
5.5.    Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki osapool saab ühe.

    Päevakeskus Kalda
    75006724
    Kaunase pst. 22
    Tartu 50706
    Tel.746 1016

    Annika Sõna                                             ___________________________
    Juhataja                                                                    /kliendi nimi/

    ___________________                            ___________________________
         /allkiri/                                                                     /allkiri/

    „ _____ “ __________ 20 _____ a.        „ _____ “ __________ 20 _____ a.

   
Päevakeskus Kalda sotsiaaltöötajad:

ANNELINN - ÜLEJÕE
Mona Sõukand
Kaunase pst. 22 Tartu 50706
Tel. 746 1016, 53 31 712       e-post:  mona.soukand@raad.tartu.ee
Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

ÜLEJÕE - ANNELINN
Heli Maiste

Anne 44 Tartu 50703
Tel. 736 1692, 53 31 7637    e-post: heli.maiste@raad.tartu.ee
Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

KARLOVA - TAMME
Merilin Morel
Rahu 15 Tartu 50112
Tel. 736 1889, 53 31 7436    e-post: merilin.morel@raad.tartu.ee
Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

TÄHTVERE - VEERIKU
Irina Pütsepp
Vaksali 14 Tartu 50409
Tel. 746 1703, 53 31 7694    e-post: irina.putsepp@raad.tartu.ee
Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00  Päevakeskus Kalda