ÜLDINFO
  KONTAKT
  Annelinn-Ülejõe
  Ülejõe-Annelinn
  Tähtvere-Veeriku
  Karlova-Tamme
  TEENUSED
  Tasuline koduteenus
  Huvitegevus
  Massaa˛
  Pesu pesemine
  Lugemis-ja arvutituba
  ÕIGUSAKTID
  Põhimäärus
  Päevakeskus Kalda tasulise koduteenuse hinna kehtestamine
  Koduteenus
  Päevakeskus Kalda tugiteenuste hindade kehtestamine
  Kaebuste ja ettepanekute töökord. Rahulolu-uuring
  Kaebuste ja ettepanekute töökord
  Klientide rahulolu-uuring
  Koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping
  Tasuline 3-poolne koduteenuste osutamise leping
  GALERII
  Külas peaminister Jüri Ratas
  Klientide jõulupidu 13.12.2016
  Käsitöö näitus-müük 06.-09.12.2016
  27 mai 2016 segakoor SAARE kontsert Soomest
  Käsitöö näitus-müük 08.-11.12.2015
  Sügiskontsert 07.10.2015
  Klientide jõulupidu 2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2013
  2013
  Jõulueelne käsitöö näitus-müük 2008
  Käsitöö näitus-müük 2009
  Käsitöö kevadine näitus-müük 2008
  Klientide jõulupidu 2007
  Eakate päev 2007
  MARGITI töötuba
  Käsitöö näitus 2006
  2005
  TEATED
  PAKUN TÖÖD
Tasuline 2-poolne koduteenuste osutamise leping

Kinnitatud
Päevakeskus Kalda
06.02.2013 a. juhataja käskkiri nr 14
Muudetud 27.12.2016 käskkirjaga nr 43

                                                                                        
                                                                                                              
                        

TASULINE 2-POOLNE KODUTEENUSTE OSUTAMISE LEPING nr

 

Päevakeskus Kalda, Kaunase pst 22, Tartu, juhataja Annika Sõna isikus /edaspidi päevakeskus/, kes tegutseb põhimääruse alusel ja ______________  /edaspidi klient/, keda nimetatakse edaspidi poolteks, leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.     Lepingu objekt

Lepingus lepivad poole kokku koduteenuste osutamise tingimused, poolte kohustused ja õigused.

 

2.     Päevakeskuse kohustused ja õigused

2.1.  Päevakeskus osutab kliendile koduteenuseid alates _________________  kliendi kodus aadressil ______________________________________  ja väljaspool kodu Tartu linna piires.

2.2.  Kliendile  osutatakse koduteenuseid hooldusplaani alusel päevakeskuse poolt määratud hooldustöötaja poolt. Koduteenuste osutamise üle peetakse arvestust tunnitabelis.

2.3.  Lisaks peetakse koduteenuste osutamise kohta kliendi kodus  hoolduspäevikut,  kuhu hooldustöötaja kannab:

1)  hooldustöötaja tegevused  kliendile koduteenuste osutamisel kuupäevaliselt ja ajaliselt;

2) hooldustöötaja poolt tehtud kliendi rahalised tehingud, sh kuupäeva, ettemaksuks saadud rahasumma, ostuarved. Ostuarve puudumisel  kaupade maksumuse;

3)  koduteenuse osutamiseks vajaliku info kliendi tervise, seisundi, toimetuleku kohta;

4)     hoolduspäeviku kanded kinnitavad hooldustöötaja ja klient allkirjadega;

5)     hoolduspäevik asub kliendi kodus.

2.4.  Kliendi toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine toimub lähimast müügikohast.

2.5.  Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat hooldusplaani täitmisel tekkinud probleemidest ja kliendi tervise probleemidest.

2.6.  Hooldustöötaja on kohustatud koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat varalistest suhetest kliendiga, mis ei ole seotud koduteenuse osutamisega.

2.7.  Päevakeskus lahendab kliendi ja hooldustöötaja vahelised lahkarvamused 10 päeva jooksul, arvates nende teada saamisest.

2.8.  Päevakeskuse sotsiaaltöötaja kontrollib hooldustöötaja tegevust vahetult kliendi kodus.

2.9.  Päevakeskuse töötajad hoiavad klienti puudutavat informatsiooni konfidentsiaalsena.

 

3.     Kliendi kohustused ja õigused

3.1.  Klient vastutab päevakeskusele esitatud andmete õigsuse eest, mis on vajalikud koduteenuste vajaduste hindamiseks, hoolduslepingu sõlmimiseks ning hooldusplaani tegemiseks.

3.2.  Klient kohustub koheselt teavitama päevakeskuse sotsiaaltöötajat hooldustöötajaga tekkinud lahkarvamusest.

3.3.  Klient on kohustatud suhtuma hoolikalt  hoolduspäevikusse ja tunnitabelisse, hoidma ning kindlustama selle säilimise. Klient on kohustatud säilitama hoolduspäevikut oma kodus 1 kuu pärast  viimase sissekande tegemist.

3.4.  Klient on kohustatud tellitud kaupade, vajalike teenustööde ja muude rahaliste tehingute korral tegema hooldustöötajale  rahalise ettemakse.

3.5.  Kliendil on õigus täpsele tasaarveldusele raha osas, mis ta tegi hooldustöötajale ettemaksena.

3.6.  Klient peab tagama hooldustöötajale kokkulepitud ajal sissepääsu,  klient teatab kodust eemalolekust koheselt piirkonna sotsiaaltöötajat (va kliendist mittesõltuvad asjaolud nagu ootamatu viibimine tervishoiuasutuses).

3.7.  Klient peab tagama hooldustöötajale ohutu töökeskkonna, kokkulepitud ajal sissepääsu ja ostma vajalikud töövahendid (koristus-, hooldus-, põetus- ja invatehnilised vahendid) koduteenuste osutamiseks.

3.8.  Klient on kohustatud vajadusel korraldama putukate ja kahjurite tõrjet oma kodus.

3.9.  Klient aitab kaasa  koduteenuste osutamisele ja käitub hooldustöötajaga viisakalt ning väärikalt.

3.10.Kliendil on õigus teatada igast hooldustöötaja eksimustest ja väärkäitumistest piirkonna sotsiaaltöötajale.

3.11.Kliendil on õigus austavale ja võrdsele kohtlemisele, õigus avaldada arvamust, esitada soove ja pretensioone.

3.12.Kliendil on õigus keelduda teenustest ja protseduuridest. Hooldustöötaja teavitab hooldusplaanis kokkulepitud koduteenuste kliendipoolsest keeldumisest koheselt sotsiaaltöötajat.

 

4.   Lepingu maksumus

4.1.  Koduteenuste tunnihind on 6.00 (kuus eurot) eurot. 30 minuti maksumus on 3.00 (kolm eurot) eurot. Koduteenus ei ole käibemaksuga maksustatav. Tunnihind on  kinnitatud Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiu osakonna otsusega nr O-16-0082, 04.11.2016. a.

4.2.  Koduteenuste eest tasutakse tunnitabelis märgitud tundide kogusumma alusel. Tunnitabel allkirjastatakse igal teeninduspäeval hooldustöötaja ja kliendi poolt.

4.3. Tunnitabelis märgitakse hooldustöötaja poolt saabumise- ja lahkumise kellaaeg. Koduteenus fikseeritakse 30 minutilise täpsusega. Väikseim arveldusühik, mille eest tasu võetakse on 30 minutit. Väljaspool kliendi kodu tehtavaid toiminguid sh toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine arvestatakse teenuse aja sisse.

4.4.  Punkt 3.6. mittetäitmine toob kaasa 30 minutilise teenusaja lisamise kuu teenustundidele.

4.5.  Päevakeskus esitab kliendile arve:

postiaadressile _______________________

e-postile ____________________________

isiklikult ____________________________  järgneva kuu 10. kuupäevaks.

4.6.  Klient kohustub tasuma osutatud koduteenuste eest esitatud arve viie tööpäeva   jooksul.

4.7.  Koduteenuste tunnitasu muutumine vormistatakse lepingu lisana.

 

5. Lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine

5.1.  Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib tähtajatult/kuni ____________________   ajaks.

5.2.  Leping lõpeb kliendi elama asumisel väljapoole Tartu linna, ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse või kliendi surma korral.

5.3.  Päevakeskusel on õigus lepingu lõpetamiseks teatades sellest klienti kirjalikult kui:

5.3.1. klient ei täida lepinguga võetud kohustusi;

5.3.2. kliendi agressiivne, ebaviisakas käitumine,  alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine  teeb võimatuks teenuste osutamise;

5.3.3. kliendi koduteenuste vajaduse hindamise tulemusel selgub, et klient ei vaja toimetulekuks koduteenuseid;

5.3.4. kliendi poolt valeandmete esitamise korral lepingu sõlmimisel;

5.3.5. klient ei ole tasunud arvet arve saamise kuu jooksul.

5.4.  Kliendil on õigus leping üles öelda ennetähtaegselt  igal ajal.

 

6. Muud tingimused

6.1.  Kõik  lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse kokkuleppeliselt läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused seadusandluses sätestatud korras.

6.1.1. Kliendi kaebused menetletakse vastavalt asutuses kehtestatud kaebuste ja ettepanekute töökorrale. Kaebuste ja ettepanekute töökord on kättesaadav paberkandjal inspektorite juures kohapeal, loetav asutuse koduleheküljel ja asutuse stendil Kaunase pst. 22. Kliendil on õigus nõuda paberkandjal kaebuste ja ettepanekute töökorra koopiat.

6.2.  Muudatused ja täiendused  lepingule vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris.

6.3.  Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, Päevakeskus Kaldale, kliendile.

 

 

Annika Sõna                                                   ________________

Juhataja                                                          /kliendi nimi/

  

Päevakeskus Kalda                                        _____________________

75006724                                                      /isikukood  /                                   

Kaunase pst 22

Tartu 50706                                                          

Tel 746 1016                                                                    

                                                                  

_______________________                              ________________

 /allkiri/                                                                /allkiri/

 

„ ___ “ __________ 20 ____ a.              „ ___ “ __________ 20 ____ a.                

                                                                             

Päevakeskus Kalda koduteenuse sotsiaaltöötajad:

 

ANNELINNA - ÜLEJÕE

Mona Sõukand

Kaunase pst. 22 Tartu  50706

Tel. 746 1016, 53 31 7125  e-post: mona.soukand@raad.tartu.ee

Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

 

ÜLEJÕE - ANNELINN

Heli Maiste

Anne 44 Tartu 50703

Tel. 736 1692, 53 31 7637    e-post: heli.maiste@raad.tartu.ee

Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

 

KARLOVA - TAMME

Merilin Morel

Rahu 15 Tartu 50112

Tel. 736 1889, 53 31 7436    e-post: merilin.morel@raad.tartu.ee

Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

 

TÄHTVERE - VEERIKU

Irina Pütsepp

Vaksali 14 Tartu 50409

Tel. 746 1703, 53 31 7694    e-post: irina.putsepp@raad.tartu.ee

     Vastuvõtt: esmaspäev 15.00 – 17.00 kolmapäev ja reede 9.00 – 12.00

  Päevakeskus Kalda